COVID-19 בישראל

הבדלים בשיעורי הבדיקות לקורונה, ההדבקה והאשפוז במגזרים השונים

דו"ח של מרכז טאוב מסכם 18 חודשי קורונה בישראל: שיעורי ההדבקה הגבוהים ביותר נמצאו ביישובים חרדיים ושיעורי האשפוז הגבוהים ביותר ביישובים ערביים

14 מתוך 20 היישובים שהובילו בשיעורי האשפוז היו ערביים. צילום: יונתן סינדל/ פלאש 90

כ-14% מכלל אוכלוסיית ישראל (13.7%) נדבקו בקורונה מאז תחילת המגיפה בארץ ועד סוף ספטמבר 2021. שיעורי ההדבקה הגבוהים ביותר נמצאו ביישובים חרדיים ושיעורי האשפוז הגבוהים ביותר ביישובים ערביים (שאינם בדואים) ודרוזים. עוני, צפיפות האוכלוסיה ואחוז גבוה של בני 65 ומעלה באותם ישובים מסבירים חלק מההבדלים הללו. כך עולה מדו"ח מחקר חדש של מרכז טאוב למדיניות חברתית שפורסם בסוף השבוע שעבר בהובלתו ובעריכתו של פרופ' אלכס וינרב.

מאז התפרצה המגיפה במארס 2020 נבדק כל ישראלי לקורונה בממוצע 2.7 פעמים, אך פערים משמעותיים בביצוע הבדיקות נמצאו בין המגזרים השונים: בקרב הבדואים שיעור הבדיקות היה נמוך במיוחד וכן בקרב יהודים שאינם חרדים. בקרב החרדים, שיעור הבדיקות היה בהתאם לממוצע הארצי.

פערים משמעותיים נרשמו גם בשיעור החולים בין האוכלוסיות השונות: בעוד ש-31% מכלל הנדבקים היו חרדים, רק 8.4% היו בדואים. היישובים שבהם היה השיעור הגבוה ביותר של מאומתי קורונה הם רכסים - כ-40% מכלל תושבי המקום וכן בית"ר עילית - 38% מכלל תושבי המקום, שני ישובים אלה הם מהמגזר החרדי. יותר ערבים ודרוזים אושפזו  יחסית לגודל חברות אלו באוכלוסיה.

14 מתוך 20 היישובים שהובילו בשיעורי האשפוז היו ערביים. היישוב שהוביל במדד זה היה אבו גוש, עם 1.2% מכלל תושביו שאושפזו, לעומת בני ברק עם 0.9% - היישוב עם שיעור האשפוז הגבוה ביותר מתוך היישובים החרדיים.

פרופ' וינרוב: "הנתונים מראים שביישובים העניים ביותר היה שיעור הבדיקות הנמוך ביותר. ביישובים העשירים ביותר וביישובים עם יותר בני 65 ומעלה, היו שיעורי ההדבקה והאשפוז הנמוכים ביותר. השונות בין המגזרים משמעותית גם היא: הסיכון להדבקה ביישובים החרדיים נמצא גבוה פי 2.5 מזה שביישובים היהודיים הלא חרדיים. גם לאחר שלוקחים בחשבון מעמד חברתי-כלכלי וצפיפות אוכלוסיה, הסיכון נשאר גבוה פי 2.4 מהרגיל".

נושאים קשורים:  מגיפת הקורונה,  מגזר ערבי,  מגזר חרדי,  מצב סוציואקונומי,  חדשות,  מרכז טאוב,  19-COVID,  פרופ' אלכס וינרב
תגובות